Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

A- A A+

INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Od 2 lipca 2010 r. zadania Biur Rzeczników Praw Pacjenta w centrali i oddziałach wojewódzkich Funduszu przejmują komórki do spraw skarg i wniosków.
http://www.bpp.gov.pl/

Dział Skarg i Wniosków Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź
e-mail: skargi@nfz-lodz.pl
tel. 42 275 41 40

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta przy SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie
Hanna Firlej – Naczelna Pielęgniarka
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:
poniedziałek – piątek w godzinach 7.30-15.00
Budynek Główny Szpitala ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno
Nr telefonu:  44 754 47 05
e-mail: 📧 hannafirlej@szpitalopoczno.pl

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Płocka11/13
01-231 Warszawa
e-mail:sekretariat@bpp.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta
Przyjęcia interesantów w Biurze
poniedziałek – piątek w godz. od 9.00 do 15.00
Sekretariat: tel. (22) 532-82-50
fax. (22) 532-82-30

Bezpłatna infolinia: 800-190-590

jest ona czynna całodobowo przez siedem dni w tygodniu

SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ

Komórką właściwą do rozpatrywania skarg i wniosków w województwie łódzkim jest Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ.

Pacjencie, w sytuacji, w której uważasz, że naruszono Twoje prawa w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dotyczące jakości świadczeń medycznych, dostępności do świadczeń medycznych lub odpłatności za świadczenia medyczne, złóż skargę.

Pacjencie, jeśli masz pomysł jak lepiej i efektywniej zaspokajać potrzeby świadczeniobiorców, ulepszyć organizację, usprawnić pracę i zapobiec nadużyciom placówek medycznych, bądź pomysł na efektywniejsze wykonywanie zadania przez Fundusz możesz złożyć wniosek.

Skargę i wniosek możesz złożyć w imieniu własnym lub innej osoby za jej pisemną zgodą:

  • pisemnie (przekazanie osobiste lub za pośrednictwem poczty), adres do korespondencji: Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź

  • za pomocą poczty elektronicznej, adres e-mail: kancelaria@nfz-lodz.pl

    W przypadku zgłoszenia skargi, która nie została opatrzona podpisem elektronicznym lub nie zawiera imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pracownik ŁW NFZ, za pomocą poczty elektronicznej występuje o uzupełnienie złożonej skargi o te dane w terminie 7 dni. Termin do załatwienia skargi biegnie od dnia wpływu tego uzupełnienia do Funduszu. Na skargi/wnioski zgłoszone za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym, udziela się odpowiedzi w formie pisemnej, wysyłając korespondencję na adres odpowiednio skarżącego lub wnoszącego.

  • ustnie do protokołu

Przyjmujący sporządza protokół, który podpisuje osoba wnosząca oraz przyjmujący zgłoszenie, w protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi, imię i nazwisko, adres osoby zgłaszającej oraz zwięzły opis treści sprawy.

  • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), adres skrzynki ePUAP: /g2s1or6i3h/skrytkaESP

Składanie skarg odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie dotyczącym korzystania z Elektronicznej Platformy.

Ważne! Skargi pozostawia się bez rozpoznania niezawierające imienia, nazwiska i adresu wnoszącego oraz te, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.

TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

  1. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 13.00-15.00.

  2. Pacjent może złożyć skargę lub wniosek na piśmie w Sekretariacie Dyrektora codziennie w godz. 7.30 – 15.00.

  3. Pacjent może złożyć skargę lub wniosek ustnie lub na piśmie u Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta, który przyjmuje w budynku A w Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie w pokoju nr 14.

  4. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie przy rozpatrywaniu skarg i wniosków przestrzega przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2001 roku w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Z 2002 r., Nr 5, poz.46).

Adres do korespondencji
SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
ul. Partyzantów 30
26-300 Opoczno
Adres e-mail
sekretariat@szpitalopoczno.pl
Numer telefonu
📞  44 754 48 04

Załączone pliki
Prawa pacjenta
Podziel się na: