Zasady refundacji leków

A- A A+

Minister Zdrowia ma na celu zapewnienie społeczeństwu dostępu do produktów leczniczych skutecznych, bezpiecznych i obecnych na polskim rynku, przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów leczenia ponoszonych przez pacjentów. Jednym z instrumentów kształtujących politykę lekową państwa jest refundacja – pacjent ma możliwość nabycia produktów (leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), których cały lub częściowy koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, na podstawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych stworzonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2021 r.

Przy tworzeniu wykazu uwzględnia się wartość terapeutyczną leku, bezpieczeństwo jego stosowania oraz koszt terapii. Pierwszeństwo w umieszczaniu na wykazach powinny mieć leki, które przy najniższych kosztach gwarantują wysoki efekt terapeutyczny. Aktualizacja listy refundacyjnej co dwa miesiące umożliwia sprawne wprowadzanie na nią nowych produktów, których skuteczność została udowodniona oraz leków generycznych – odpowiedników leku oryginalnego, zawierających tę samą substancję czynną.

Które produkty podlegają refundacji?

 • Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym.
 • Leki recepturowe przygotowane z surowców farmaceutycznych lub z leków gotowych (dla których wydano decyzję administracyjną o objęciu refundacją) pod warunkiem że przepisana dawka leku jest mniejsza od najmniejszej dawki leku gotowego w formie stałej, stosowanej doustnie.
 • Leki niedopuszczone do obrotu w Polsce, sprowadzane z zagranicy w ramach importu docelowego.
 • Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezgłoszone i niewprowadzone do obrotu na terenie Polski, np. preparaty do początkowego żywienia niemowląt.

Kiedy produkt może zostać objęty refundacją?

 • Jeśli jest dopuszczony do obrotu lub pozostaje w obrocie.
 • Jeśli jest dostępny na rynku.
 • Jeśli posiada kod identyfikacyjny EAN (Europejski Kod Towarowy) lub inny unikalny kod (odpowiadający kodowi EAN), który umożliwia odróżnienie przedmiotu refundacji od innych produktów.

Kto ma prawo do refundowanych leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych?

 • Osoby ubezpieczone.
 • Osoby inne niż ubezpieczone, posiadające obywatelstwo polskie, które mieszkają w Polsce i spełniają kryterium dochodowe.
 • Osoby posiadające obywatelstwo polskie, które nie ukończyły 18 roku życia lub osoby mieszkające w Polsce, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu.

Osoby, które nie posiadają polskiego obywatelstwa, korzystają ze świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach i umowach międzynarodowych.

Gdzie udać się po leki refundowane?

Pacjent może zaopatrzyć się w refundowane produkty w aptece, która podpisała umowę na realizację recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Tańsze odpowiedniki leków

Farmaceuta ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż przepisany na recepcie (lek o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, nie powodujący różnic terapeutycznych i o tym samym wskazaniu terapeutycznym), również objętego refundacją, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie. Pamiętaj, większość leków posiada swoje tańsze odpowiedniki, które nie powodują różnicy terapeutycznej.

Jak otrzymać bezpłatne leki?

Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:

 • wiek – ukończony 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia)
 • recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”
 • wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków

Leki są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wpiszą na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.

Projekt jest skierowany do WSZYSTKICH pacjentów, którzy w dniu wystawiania recepty na leki ukończyli 75. rok życia. Wiek pacjentów jest weryfikowany przez numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL będzie to data urodzenia).

Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego od 1 września 2016 r. obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową, 30% lub 50%.

Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Podziel się na: