Udostępnianie dokumentacji medycznej – Statystyka

A- A A+

Szanowni Państwo

Często pojawiają się pytania  z Państwa strony w sprawie  udostępniania dokumentacji medycznej (historii chorób) pacjentów leczonych w naszym Szpitalu oraz Przychodniach Specjalistycznych i Poradni Ogólnej.

W związku z powyższym Dyrekcja SP ZOZ Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie informuje, iż zasady udostępniania dokumentacji medycznej reguluje:

Ustawa  z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

Art. 26.

 • Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 • Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
 • Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:
 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 • 2a) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
 • wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;
 • spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
 • osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.
 • Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

Art. 27.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Art. 28.

 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt 2 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.
 2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień organów rentowych określonych w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.1)) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.2)).

2a. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.

 • Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt 2 ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie dokumentację medyczną udostępnia się w następujący sposób:

 • do wglądu,
 • poprzez sporządzanie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji,
 • poprzez wydawanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów dokumentacji,
 • wszystkie formy udostępniania dokumentacji medycznej podmiotom zewnętrznym są  ewidencjonowane,
 • wypożyczenie pacjentowi historii choroby lub wydawanie jej kserokopii następuje po złożeniu  „wniosku o udostępnienie dokumentacji”
 • kserokopie dokumentacji są potwierdzane „za zgodność z oryginałem” przez pracowników sekcji archiwizacji dokumentacji medycznej,
 • w sytuacji przekazania oryginału dokumentacji jej kserokopia musi pozostać w Placówce Zapis ten nie ma zastosowania w sytuacji, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby narazić pacjenta na szkodę (KONIECZNOŚĆ SZYBKIEGO TRANSPORTU CHOREGO DO INNEGO SZPITALA),
 • osoba upoważniona do wypożyczenia dokumentacji wystawia wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej,
 • Pracownik Statystyki wnioski o wypożyczenie dokumentacji medycznej ewidencjuje, wydaje dokumentację oraz  prowadzi księgę wypożyczeń.

Osoba zgłaszająca się do Statystyki w SP ZOZ Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie (II piętro w części Administracji – budynek główny)  zostanie poproszona o potwierdzenie swojej tożsamości, a następnie pracownik Sekcji sprawdzi, czy osoba ta faktycznie została przez pacjenta upoważniona do wglądu lub udostępnienia jego dokumentacji. Na miejscu należy złożyć wypełniony „wniosek o udostępnienie dokumentacji”.

TELEFON DO STATYSTYKI: 44 7544812

Podziel się na: