Udostępnianie dokumentacji medycznej – Statystyka

A- A A+

Szanowni Państwo

Często pojawiają się pytania  z Państwa strony w sprawie  udostępniania dokumentacji medycznej (historii chorób) pacjentów leczonych w naszym Szpitalu oraz Przychodniach Specjalistycznych i Poradni Ogólnej.

W związku z powyższym Dyrekcja SP ZOZ Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie informuje, iż zasady udostępniania dokumentacji medycznej reguluje:

Ustawa  z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

Art. 26.

 • Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 • Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
 • Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:
 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 • 2a) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
 • wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;
 • spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
 • osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.
 • Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

Art. 27.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Art. 28.

 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt 2 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.
 2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień organów rentowych określonych w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.1)) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.2)).

2a. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.

 • Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt 2 ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie dokumentację medyczną udostępnia się w następujący sposób:

 • do wglądu,
 • poprzez sporządzanie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji,
 • poprzez wydawanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów dokumentacji,
 • wszystkie formy udostępniania dokumentacji medycznej podmiotom zewnętrznym są  ewidencjonowane,
 • wypożyczenie pacjentowi historii choroby lub wydawanie jej kserokopii następuje po złożeniu  „wniosku o udostępnienie dokumentacji”
 • kserokopie dokumentacji są potwierdzane „za zgodność z oryginałem” przez pracowników sekcji archiwizacji dokumentacji medycznej,
 • w sytuacji przekazania oryginału dokumentacji jej kserokopia musi pozostać w PlacówceZapis ten nie ma zastosowania w sytuacji, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłabynarazić pacjenta na szkodę (KONIECZNOŚC SZYBKIEGO TRANSPORTU CHOREGO

  DO INNEGO SZPITALA),

 • osoba upoważniona do wypożyczenia dokumentacji wystawia wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej,
 • Pracownik Statystyki wnioski o wypożyczenie dokumentacji medycznej ewidencjuje, wydaje dokumentację oraz  prowadzi księgę wypożyczeń.

Osoba zgłaszająca się do Statystyki w SP ZOZ Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie (II piętro w części Administracji – budynek główny) w godź. 9.30-14.30 zostanie poproszona o potwierdzenie swojej tożsamości, a następnie pracownik Sekcji sprawdzi, czy osoba ta faktycznie została przez pacjenta upoważniona do wglądu lub udostępnienia jego dokumentacji.

Na miejscu należy złożyć wypełniony „wniosek o udostępnienie dokumentacji”. Sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej następuje na koszt wnioskodawcy za pokwitowaniem. Jedna strona kopii dokumentacji medycznej kosztuje 30 groszy. Istnieje możliwość nabycia kopii dokumentacji medycznej na płycie – koszt 3 zł.

TELEFON DO STATYSTYKI: 44 7544812

Podziel się na: