Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2…

A- A A+

 

Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt: Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi

Status: w trakcie realizacji

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych,
Działanie VII.2: Infrastruktura ochrony zdrowia
Okres realizacji projektu: 01.02.2020 – 31.12.2022
Całkowita wartość projektu: 165 101 872,00 zł
Wartość dofinansowania z UE (EFRR): 140 336 591,20 zł
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 24 765 280,80 zł

Głównym celem projektu jest kompleksowe zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem wśród mieszkańców województwa łódzkiego poprzez zwiększenie możliwości diagnostycznych, leczniczych i ratowniczych podmiotów leczniczych funkcjonujących na terenie województwa.
Opis: W związku z ogłoszonym w Polsce w dniu 20.03.2020 r. stanem epidemii wywołanym rozszerzaniem się koronawirusa, Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o utworzeniu nowego typu projektu pn. budowa, przebudowa infrastruktury ochrony zdrowia, w tym jej dostosowanie do potrzeb osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, adaptacja pomieszczeń, zakup wyrobów medycznych i wyposażenia bezpośrednio związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia. Pozwoliło to na objęcie wsparciem nowej grupy docelowej beneficjentów. Projekt wypełnia założenia w/w Działania poprzez zakup środków ochrony osobistej i potrzebnego sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi w podmiotach leczniczych.

Wnioskodawcą jest Województwo Łódzkie, w imieniu którego działa Departament Polityki Zdrowotnej UMWŁ, który wraz z wojewodą i konsultantami wojewódzkimi dla województwa łódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych, medycyny ratunkowej oraz anestezjologii i intensywnej terapii na bieżąco monitorują stan zabezpieczenia podmiotów leczniczych w środki ochrony osobistej i sprzęt medyczny. Zgodnie z ich ustaleniami w sytuacji epidemiologicznej, w jakiej znalazły się poszczególne podmioty lecznicze w województwie łódzkim, środki finansowe w ramach projektu przeznaczone zostaną na zakup niezbędnej aparatury medycznej, środków transportu oraz środków ochrony osobistej, aby zapewnić realne i skuteczne działania w celu stworzenia personelowi medycznemu optymalnych warunków i zapewnienia środków dla ratowania zdrowia i życia pacjentów w sytuacji epidemii COVID-19 w województwie łódzkim.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są podmioty lecznicze (w tym kadra medyczna) powołane decyzją Wojewody Łódzkiego, w tym:
Szpitale wojewódzkie:
1. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice;
2. Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, ul Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz;
3. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów;
4. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Władysława Biegańskiego, ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź;
5. Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181, 91-520 Łódź;
6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz
7. Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ul. Warecka 2, 91-202 Łódź;
8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź.
Szpitale powiatowe:
1. Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno;
2. Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko;
3. Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

W związku z rozwojem pandemii oraz wzrostem zachorowań zwiększono zakres przedmiotowy projektu o kolejne 25 podmiotów leczniczych z województwa łódzkiego:
1. SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów; ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź,
2. Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Łodzi, Szpital im. J. Babińskiego; ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź,
3. Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o.; ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź,
4. Szpitale Powiatowe Sp. z o.o. – Szpital w Łasku; ul. Warszawska 62A, 98-100 Łask,
5. Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.; ul. Marii Curie–Skłodowskiej 6, 95-060 Brzeziny,
6. Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.; ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola,
7. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi; ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź,
8. Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z.o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie; ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów,
9. Poddębickie Centrum Zdrowia sp. Z.o.o w Poddębicach; ul. Mickiewicza 16,
99-200 Poddębice,
10. SPZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie; ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno,
11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; ul. Warszawska 14 96-200 Rawa Mazowiecka,
12. SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź,
13. SCANMED S.A. – Centrum Kardiologii w Kutnie; ul. Kościuszki 52, 99-320 Kutno,
14. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi; ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź,
15. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie. ul. 1 Maja 13/15, 98-330 Pajęczno,
16. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki; ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź,
17. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; ul Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź,
18. SP ZOZ MSWiA w Łodzi; ul. Północna 42, 91-425 Łódź,
19. Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu; ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz,
20. Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K. Jonschera w Łodzi; ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź,
21. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu; ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń,
22. Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim; ul. Rakowska 15 97-300 Piotrków Trybunalski,
23. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.; ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice,
24. Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy; ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca,
25. Szpital Głowno Grupa Zdrowie Sp. z o.o.; ul. Wojska Polskiego 32/34, 95-015 Głowno.

Polityka równości kobiet i mężczyzn, jest jedną z naczelnych zasad Unii Europejskiej. Zaplanowane w ramach projektu działania zakładają równą dostępność do rezultatów projektu. Przedsięwzięcie respektuje zapisy art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303 /2013 z dn. 17.12.2013 r. W ramach projektu będą podejmowane odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną podczas przygotowania i wdrażania projektu. Z infrastruktury technicznej zakupionej oraz zmodernizowanej w wyniku realizacji projektu na równych zasadach będą mogli korzystać wszyscy pacjenci wymagający specjalistycznej diagnostyki i leczenia w związku z szerzeniem się epidemii COVID-19. W wyniku inwestycji zakłada się więc równy dostęp do rezultatów realizacji inwestycji bez względu na m.in. płeć, pochodzenie etniczne, religię czy światopogląd, szanując prawo do różnorodności każdego człowieka. Biorąc pod uwagę przedmiot projektu, którego celem jest podejmowanie odpowiednich działań niwelujących negatywny wpływ pandemii poprzez doposażenie jednostek medycznych województwa łódzkiego, realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę równości szans kobiet i mężczyzn. Projekt będzie dawał równe możliwości w diagnostyce zarówno kobietom jak i mężczyznom, nie będzie w żaden sposób przyczyniał się do nietolerancyjnego zachowania. Infrastruktura jaka zostanie zakupiona w ramach projektu wykorzystywana będzie zarówno w celu leczenia kobiet, jak i mężczyzn, a również bez względu na wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną. Dla właściwej realizacji inwestycji konieczny będzie udział także podmiotów trzecich np. dostawców; korzystanie z ich usług będzie wynikiem zastosowania obiektywnych kryteriów kwalifikacyjnych bez stosowania preferencji wobec którejkolwiek z płci. Realizacja projektu na etapie przygotowania, wdrażania jak również monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji obywać się będzie w sposób zgodny z polityką równości szans, o której mowa w art. 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013, która umożliwia wszystkim osobom bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną sprawiedliwe i pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach. Kwestia równego traktowania pracowników ze względu na płeć, przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu seksualnemu została zapisana w Regulaminie pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z 2018 r.

Projekt ma także pozytywny wpływ na politykę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Przy konieczności wprowadzenia szczególnych i nadzwyczajnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie odpowiednich działań niwelujących negatywny wpływ pandemii, realizacja projektu uwzględnia kwestie równych szans oraz zapobieganie jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię i światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na każdym etapie jego realizacji. Żadna z tych cech nie będzie stanowiła po pierwsze podstawy do wykluczenia z udziału w projekcie, jak również skorzystanie z jego bezpośrednich rezultatów, jakim będzie w szczególności zmodernizowana infrastruktura służąca pacjentom szpitali i pozostałych podmiotów leczniczych objętych projektem, zlokalizowanym na terenie województwa łódzkiego wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyrównanie szans Wnioskodawca zrealizuje m.in. poprzez taki sam dostęp do informacji o projekcie dla wszystkich grup społecznych, dzięki zamieszczeniu tych informacji na stronie internetowej Wnioskodawcy. W ramach projektu będą ponadto podejmowane odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji. Dostęp do planowanych do zakupu środków trwałych, środków ochrony osobistej i innych środków przewidzianych w ramach projektu, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa, będzie możliwy dla wszystkich osób, w tym również dostosowany będzie do specyficznych potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W założeniu Wnioskodawcy, jakim jest interwencja skierowana na poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa nie będą stosowane żadne praktyki o charakterze dyskryminacyjnym, w szczególności nie będą stosowane żadne rozróżnienia ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, kolor skóry, wyznanie, orientację seksualną, czy poglądy polityczne. Polityka niedyskryminacji zostanie utrzymana, a dostęp do efektów projektu będzie oferowany dla wszystkich pacjentów na tych samych warunkach. Wybrane przez Województwo podmioty lecznicze świadczące usługi zdrowotne nie będą w żaden sposób naruszać realizację zasady równości szans i niedyskryminacji. Efekt projektu będzie użyteczny dla wszystkich odbiorców projektu tj. kadry medycznej, która dzięki zakupom będzie prawidłowo zabezpieczona i chroniona przed zakażeniem oraz pacjentów, w tym także pacjentów z niepełnosprawnościami w możliwie największym stopniu, poprzez równy dostęp do użyczonej infrastruktury. Dzięki realizacji niniejszej inwestycji w podmiotach leczniczych objętych projektem zostanie podniesiona jakość i dostępność świadczonych usług medycznych, z których każdy pacjent będzie mógł skorzystać.

 

Podziel się na: