Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku głównego SP ZOZ Szpitala Powiatowego E. Biernackiego w Opocznie”

A- A A+

 www.wfosigw.lodz.pl

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku głównego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie” zgodnie z umową nr 506/OA/PD/2020 z dnia 6.11.2020r.

Wartość ogólna zadania wynosi: 6 168 937,00 PLN

Zadanie jest dofinasowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki i dotacji o łącznej wysokości: 1 799 268,00 PLN z czego:

Dotacja w kwocie :     539 780,00 PLN (słownie złotych: pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt 00/100)

Pożyczka w kwocie : 1 259 488,00 PLN (słownie złotych: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem 00/100),

Dofinansowanie obejmuje:

  1. Termomodernizacja budynku A – roboty instalacyjne (wymiana instalacji centralnego ogrzewania,  wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła).
  2. Termomodernizacja budynku A – oświetlenie (modernizacja oświetlenia w budynku, w tym 792 źródeł światła, poprzez zastosowanie wysokosprawnego źródła światła LED).
  3. Termomodernizacja budynku A – fotowoltaika (wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, 160 paneli o łącznej powierzchni 280 m2).
  4. Termomodernizacja budynku A – system zarządzania energią elektryczną w budynku (automatyka sterująca oświetleniem – czujniki ruchu oraz natężeniem oświetlenia).
  5. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej.
  6. Malowanie elewacji budynku
  7. Wymiana zewnętrznej sieci ciepłowniczej c.w.u. pomiędzy budynkami A, B oraz C.

www.zainwestujwekologie.pl

Podziel się na: