Konkurs na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych

A- A A+

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie,
w porozumieniu
z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

ogłasza konkurs na stanowiska:

1) PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO

2) PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

3) PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ BLOKU OPERACYJNEGO

4) PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO

w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Kandydaci zgłaszający się na konkurs składają dokumenty określone w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą tj.:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,
  w tym dokument prawa wykonywania zawodu
  (oryginały lub odpisy potwierdzone notarialnie);

 3. opis przebiegu pracy zawodowej;

 4. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (na wniosek podmiotu lub Komisji Konkursowej obowiązek przedstawienia oryginałów dokumentów);

 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;

 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, t.j:

 

Wymagane kwalifikacje

Liczba lat pracy
w szpitalu

tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo

1 rok

tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka

1 rok

licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania

3 lata

licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny

4 lata

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania

5 lat

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu do korespondencji i numeru telefonu kontaktowego, z dopiskiem:

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej……. (należy wskazać właściwą komórkę organizacyjną: Oddziału Wewnętrznego lub Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii lub Bloku Operacyjnego lub Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

do dnia 6 czerwca 2022 r. do godziny14.00

(liczy się data wpływu)

Oferty można składać:

 • osobiście – w Sekretariacie Dyrekcji pod wskazanym poniżej adresem,

 • drogą pocztową na adres (liczy się data wpływu) :

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30, 26 – 300 Opoczno.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

23 czerwca 2022 r.

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, co najmniej 7 dni przed terminem postępowania konkursowego.

Miejsce rozpatrzenia kandydatur:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30, 26 – 300 Opoczno; gabinet Dyrektora Szpitala.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać wwww szpitalopoczno.pl, w zakładce: o szpitalu/aktualności.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Janusz Krych nr tel. (44) 75 44 814, w godz. 8:00 – 15:00.

Dane osobowe:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana w ramach dokumentacji aplikacyjnej
  w toku postępowania konkursowego, jest SP ZOZ
  Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30.

 • Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marekjaszczyk@szpitalopoczno.pl, telefonicznie pod nr tel.: 44/754 48 28 lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych.

 • Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

 • Dane kandydata będą przekazywane członkom Komisji Konkursowej, powołanej przez Administratora, dane zwycięzcy konkursu w zakresie : imienia i nazwiska mogą być publikowane w BIP. Dane kandydata mogą być przekazywane innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe
  w szczególności z zakresu IT, obsługi administracyjnej, kancelariom prawnym, operatorom pocztowym, kurierom.

 • Zebrane dane będą przetwarzane do dnia nawiązania stosunku pracy albo zawarcia umowy cywilnoprawnej
  z kandydatem wybranym w drodze konkursu, albo z dniem stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego.

 • Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zatrudnione będą udostępnione do osobistego odbioru
  u pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za procedurę konkursową prze okres 1 miesiąca licząc od dnia
  wyłonienia zwycięzcy, a w przypadku ich nieodebrania w ww. terminie zostaną odesłane pocztą na wskazany adres.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, otrzymania kopii danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

 • Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Administrator nie przewiduje przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.

 • Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 • Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym brania udziału w konkursie – zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Niepodanie danych wymaganych, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, spowoduje nie rozpatrzenie przez Komisję Konkursową zgłoszonej kandydatury.

Dyrektor

SP ZOZ Szpitala Powiatowego

im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

lek. Dagmara Junknikiel-Rosiak

 

Załączone pliki
Ogłoszenie o konkursie
Podziel się na: