Informacja o ochronie danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

A- A A+

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administrator:

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, jako pracodawca.

kontakt : tel. 44 754 48 04, e-mail: sekretariat@szpitalopoczno.pl

Inspektor ochrony danych:

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@szpitalopoczno.pl

Cel i podstawy przetwarzania:

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust.1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art.6 ust.1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

Okres przechowywania danych:

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 2 lata , po tym czasie zostaną trwale zniszczone w przypadku ich nieodebrania;

Prawa osób, których dane dotyczą:

Mają Państwo prawo do :

1) prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO

(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Załączone pliki
Podziel się na: