Dagmara Junknikiel-Rosiak

A- A A+

Pani Dagmara Junknikiel-Rosiak pełni funkcję Dyrektora Szpitala od 8 marca 2021 r.

Odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym ponosi Dyrektor. W szczególności Dyrektor odpowiada za udzielanie świadczeń zdrowotnych:
a) z należytą starannością,
b) przez osoby o uprawnieniach, kwalifikacjach i warunkach zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach.
Dyrektor kieruje podmiotem leczniczym i reprezentuje go na zewnątrz.
Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników podmiotu leczniczego.
Dyrektor wyłaniany jest w drodze konkursu.
Dyrektora podmiotu leczniczego zatrudnia i zwalnia (na podstawie powołania lub umowy o pracę) lub zawiera z nim umowę cywilno-prawną Zarząd Powiatu w Opocznie.
Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje się na okres 6 lat.

Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,
2) Zastępcy Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych,
3) Naczelnej Pielęgniarki.
W podmiocie leczniczym działa Rada Ordynatorów składająca się z Ordynatorów lub Kierowników Oddziałów, Kierownika Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Kierownika Działu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Kierownika Działu Diagnostyki Obrazowej. Rada Ordynatorów jest organem doradczym Dyrektora w sprawach medycznych.

W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki wykonuje Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, a w przypadku łącznej nieobecności Dyrektora i Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa – Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych lub pracownik umocowany przez Dyrektora w pisemnym upoważnieniu.

Sekretariat dyrekcji: 📞 44 754 48 04
📧 sekretariat@szpitalopoczno.pl

Podziel się na: