Konkurs ofert nr 5/2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich i pielęgniarskich

A- A A+

DYREKTOR

SPZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

z siedzibą: 26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30,

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

OGŁASZA KONKURS OFERT nr 5-2019

na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez:

1) kierownika i lekarza Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

2) lekarza Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

3) lekarza Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego,

4) lekarza radiologa w Dziale Diagnostyki Obrazowej,

5) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Rejonowej w Opocznie,

6) lekarza Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej i Wyjazdowej Opieki Zdrowotnej,

7) pielęgniarki POZ w Poświętnem,

8) pielęgniarki w Oddziale Chirurgii Ogólnej,

9) położnej Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego.

Wymagania wymienione zostały w SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKACH KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr 5-2019.

Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarte zostaną na okres od dnia 01.04.2019 r. (przy czym w przypadku umowy kierownika – lekarza Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej od dnia 26.03.2019 r.) – do dnia 31 grudnia 2020 r.

Oferent ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu może zapoznać się i pobrać ze strony internetowej: szpitalopoczno.pl lub w Dziale Organizacyjnym, Nadzoru i Kadr SPZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie –                       ul. Partyzantów 30, tel. 44 754 48 14.

Oferty należy składać w sekretariacie SPZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie, ul. Partyzantów 30 do dnia 18 marca 2019 roku do godz. 13.00 w zaklejonych kopertach, podpisanych imieniem nazwiskiem oraz adresem oferenta, oznaczonych napisem:

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia obowiązków lekarza oddziału ………./kierownika …… /pielęgniarki”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 marca 2019 roku do godz. 13.15 w siedzibie Udzielającego zamówienia, w gabinecie Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 20 marca 2019 roku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Dyrektor

SPZOZ Szpitala Powiatowego

im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Edyta Wcisło

Podziel się na: